RODO ZAMKU ŚWINY

Obowiązek informacyjny
RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i
przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce
Prywatności
odnośnie Administratora danych, celu i sposobu
przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym
przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku
informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i
podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej
polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem
Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „Zamek Świny Spółka Z
Ograniczoną Odpowiedzialnością”, prowadząca działalność pod adresem:
Świny 50, 59-420 Bolków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
(NIP): 6312695624, o nadanym numerze KRS: 388125554, świadcząca usługi
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można
skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem
można skontaktować się w jeden z poniższych
sposobów

 • Adres pocztowy – Zamek Świny
  Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Świny 50, 59-420
  Bolków

 • Adres poczty elektronicznej
  kontakt@zamekswiny.pl

 • Połączenie
  telefoniczne
  – +48 518 687 611

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem:
  /kontakt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych
Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał
Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania
danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z
Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich
źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od
  osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu
  portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych
  portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych
przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są
dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby,
których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail,
telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych
danych dostępny jest w Polityce
Prywatności
.

Jakie są cele przetwarzania przez nas
danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są
przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług
  elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta
   Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim
   związanych
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami
  w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są
podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i
przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art.
   6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
   przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
   określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
   jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
   osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6
   ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów
   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
   administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
  1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.
  83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
  lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz
  uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie
  naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka
  potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii
  marketingowych
 • W celu realizacji marketingu
  bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane
osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane
wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu
przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do
30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np.
usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy
Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres
ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie
przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez
Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub
podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której
dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych
osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest
Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone
innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu
utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć
między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub
  usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem
  których świadczona jest usługa Newslettera

Czy Państwa dane
osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe
nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że
zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.
wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla
każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą
podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe
nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo
  dostępu do danych osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo
  uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie
  złożone do Administratora

 • Prawo do sprostowania
  danych osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od
  Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są
  nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo do usunięcia danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od
  Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na
  żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont
  użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych
  umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi
  Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich
  danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej
  przesyłanej wiadomości e-mail.

 • Prawo do
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Użytkownikom
  przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
  przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość
  danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od
  Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych

  Użytkownikom przysługuje
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w
  przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone
  do Administratora

 • Prawo wniesienia
  skargi

  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych.