POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady
zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach
Użytkowników
korzystających z Serwisu do celów świadczenia
usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników
,
które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem
narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest
integralną częścią Regulaminu
Serwisu
, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników
korzystających z Serwisu.

§1
Definicje

 • Serwis – serwis internetowy
  „zamekswiny” działający pod adresem https://zamekswiny.pl

 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe
  partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z
  Administratorem

 • Administrator Serwisu /
  Danych
  – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych
  (dalej Administrator) jest firma „Zamek Swiny Sp. z o.o.”, prowadząca
  działalność pod adresem: Świny 50, 59-420 Bolków, o nadanym numerze
  identyfikacji podatkowej (NIP): 6312695624, o nadanym numerze KRS:
  0000882815, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem
  Serwisu

 • Użytkownik – osoba fizyczna,
  dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za
  pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie
  elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem
  którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone
  w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Dane
  osobowe
  – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
  bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
  identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
  o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
  szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
  genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
  osoby fizycznej

 • Przetwarzanie
  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza
  oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich
  przyszłego przetwarzania

 • Profilowanie
  – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
  osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
  analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
  fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
  zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
  przemieszczania się

 • Zgoda – zgoda
  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
  oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza
  naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z
  prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
  ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
  przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych
  osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej
  osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod
  warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są
  objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich
  przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
  fizycznej

 • Anonimizacja – Anonimizacja
  danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy /
  nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie
  danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą
  fizyczną.

§2 Inspektor
Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie
powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących
przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się
bezpośrednio z Administratorem.

§3
Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies
  wewnętrzne
  – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
  Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i
  odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne
  Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą
  umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie
  umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i
  zainstalowane w Serwisie

 • Cookies
  sesyjne
  – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
  Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po
  zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i
  odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich
  ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu
  sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest
  ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji
  Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo
składowania danych

 • Mechanizmy składowania i
  odczytu plików Cookie
  – Mechanizmy składowania, odczytu i
  wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu
  Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy
  przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z
  Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które
  odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
  Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz
  innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez
  Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i
  nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać
  bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego
  korzysta Użytkownik.

 • Cookie zewnętrzne
  – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji
  i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników.
  Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
  globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
  zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
  bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją
  wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z
  Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na
  tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w
  dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola
  plików Cookie

 • Zagrożenia po stronie
  Użytkownika
  – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki
  techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w
  plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie
  bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności
  Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie
  tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na
  skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni
  trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub
  było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu
  zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad
  korzystania z internetu
  .

 • Przechowywanie
  danych osobowych
  – Administrator zapewnia, że dokonuje
  wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie
  przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i
  realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania.
  Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu
  zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie
  odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i
  organizacyjnych.

§5 Cele do
których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do
  Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla
  Użytkowników
 • Marketing, Remarketing w serwisach
  zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi
  afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości
  odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług
  multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych
osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są
przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług
  elektronicznych:
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą
   treści reklamowych)
  • Usługi udostępniania informacji o treści
   umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych
   witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami
  w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o
Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w
jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie
  statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do
  preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów
  afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora

§7 Pliki Cookies
Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie
wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy
mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.
Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o
dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne
witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług
zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty
trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej
chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności,
cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików
cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych
danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest
gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe
podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do
poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe
dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ
  przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona
  lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na
  odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu
  operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony
  odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza
  internetowego
 • Dostawca usług
  internetowych

Dane gromadzone podczas
rejestracji:

 • Imię / nazwisko /
  pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane
  automatycznie)

Dane gromadzone podczas zapisu do
usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko /
  pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane
  automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania
komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres
  e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część
danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach
cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być
przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty
trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych
przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach
świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom
trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy
powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne
za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu
tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług
  pokrewnych dla Administratora

Powierzenie
przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów
Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu
korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów
Dedykowanych. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są
przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy
zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek
prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do
tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a
Usługodawcą.

§10 Sposób
przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane
dobrowolnie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie
  będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na
  skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza
  lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby
  odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane
  osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom
  trzecim.

Dane anonimowe (bez danych osobowych)
gromadzone automatycznie:

 • Dane anonimiwe (bez danych
  osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane
  anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane
  anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom
  trzecim.

§11 Podstawy prawne
przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane
Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1
   lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
   przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
   określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
   jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
   osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6
   ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów
   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
   administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
  1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
  (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.
  83)

§12 Okres przetwarzania
danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez
Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są
przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu
przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30
dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie
zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter,
itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia
prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez
Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał
wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie
dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia
naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez
Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych)
gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne,
niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w
celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z
przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane
Użytkowników na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu
  do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo do sprostowania danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od
  Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są
  nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo do usunięcia danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od
  Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na
  żądanie złożone do AdministratoraW przypadku kont użytkowników,
  usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających
  identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo
  wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się
  naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej
  korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma
  możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z
  odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości
  e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w
  art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych,
  realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych
  osobowych

  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od
  Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do
  Administratora

 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych

  Użytkownikom przysługuje
  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w
  przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone
  do Administratora

 • Prawo wniesienia
  skargi

  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych.

§14 Kontakt do
Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z
poniższych sposobów

 • Adres pocztowy
  Zamek Swiny Sp. z o.o., Świny 50, 59-420 Bolków

 • Adres poczty elektronicznej
  kontakt@zamekswiny.pl

 • Połączenie
  telefoniczne
  – +48 518 687 611

 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem:
  kontakt@zamekswiny.pl

§15
Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików
  Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie
  niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi
  żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w
  przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość
  zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie –
artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą
znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel
serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi
wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić
zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce
Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do
  dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności
  informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania
  danych anonimowych lub stosowania plików
  Cookie.

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej
  zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych
  Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta
  użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie
  z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki
  Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z
  wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub
  wypisać się z usługi Newsletter.

 • Wprowadzone zmiany w
  Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie
  Serwisu.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich
  publikacji.