REGULAMIN SERWISU ZAMEKSWINY.PL

I.Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy
  regulamin
 • Serwis – serwis internetowych
  „zamekswiny.pl”, działających pod adresem
  www.zamekswiny.pl
 • Usługodawca – firma
  „Zamek Świny Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością” z
  adresem siedziby: Świny 50, 59-420 Bolków, NIP: 6312695624, KRS:
  0000882815,
 • Usługobiorca – każda osoba
  fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług
  świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez
  Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną
  Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej
  (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin,
  określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres
  praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem
  Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie
  nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom
  dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów
  audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy
  elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i
  informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach
  Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do
  poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na
  siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów
  udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej
  gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w
  Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
  ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby
  trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z
  korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem
  informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z
  usług Serwisu.

III. Warunki używania
Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest
  nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania
  się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego
  integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w
  celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą
  wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów
  marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z
  Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie
   stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna
   przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze
   standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www
   udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów
   JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W
  celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych
  Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy
  korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad
  bezpieczeństwa w sieci
  ,
 • Zabrania się działań wykonywanych
  osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez
   zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez
   zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera
   Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w
   zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania
   prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu,
   skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu
   Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób
   wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i
   oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub
   Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu
   uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie
   realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku
  wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu
  Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej
  kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego
  usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich
  Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i
świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia
  usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w
  postaci:
  • Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis
  udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu
   e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku
  kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa
  przetwarzane zgodnie z „Polityką
  Prywatności
  „, stanowiącą integralną część
  Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w
  Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych
   lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób
   trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w
   Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów,
   programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się
   licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na
   darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści
   wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i
   europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane
   treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i
   programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego,
   oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych
   podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane
   materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści
   merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi
   czy komercyjne strony internetowe

V. Gromadzenie
danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług
przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu
zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem,
Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane
o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis
wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w
plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania
danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek
informacyjny RODO
” oraz w „Polityce
prywatności
„, stanowiących integralną część
Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do
  sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie
  niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres
   IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość
   ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony
   serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie
   serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej
   podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język
   przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług
   internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych
   Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania

  Powyższe
  dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są
  anonimowe.

VI. Prawa autorskie

 • Właścicielem
  Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część
  danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi
  należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w
  jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie
  uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na
  podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
  wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz
  przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki
  Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn
  jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści,
  materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez
  pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą
  Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia
  4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste
  informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i
  oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania
  informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania
  całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w
  poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VII.
Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być
  w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania
  przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich
  publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący
  korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w
  całości.

VIII. Postanowienia
końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko
  pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i
  publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość,
  rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona
  wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie
  ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą
  wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy
  działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca
  zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w
  Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności
  uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług
  Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego,
  całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia,
  dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego
  uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie
  prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o
  tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do
  dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i
  obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania
  jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz
  poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod
  aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z
  działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z
  jednej z poniższych form kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość na adres
   e-mail: kontakt@zamekswiny.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z
   numerem: +48 518 687 611

  Kontakt przy użyciu wskazanych środków
  komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym
  Serwisem.