REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU ŚWINY

 1. Zamek można zwiedzać indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
 2. Dzieci do lat 12 oraz młodzież szkolna w grupach, mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
 3. Cennik oraz informacje na temat przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty
  przewodnickiej, edukacyjnej i innych dostępne są dla zwiedzających w kasie biletowej oraz na stronie internetowej www.zamekswiny.pl
 4. Warunkiem zwiedzania zamku jest zakup biletu.
 5. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem zamku.
 6. Trasa turystyczna poprowadzona jest na obiekcie zabytkowym i dostosowana jest do zachowanych elementów budynków. Należy zachować ostrożność poruszając
  się po fragmentach trasy wykutych w skale, posadzkach kamiennych, na stromych schodach; należy zwracać uwagę na wysokość stropu, progi, wystające elementy
  architektury oraz korzystać z wyznaczonych tras i nie przekraczać stref zabezpieczonych barierkami, ogrodzeniem i kolorowymi taśmami.
 7. Na terenie zamku oraz w salach wystawowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach
 8. Na terenie zamku obowiązują następujące zakazy: wnoszenia broni oraz materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych i innych
  mogących stanowić zagrożenie), wchodzenia na mury i przebywania poza strefą objętą zwiedzaniem, niszczenia (np. malowania) ścian i murów zamkowych,
  wchodzenia na wieżę w czasie burzy i silnego wiatru, wstępu po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających, dotykania eksponatów oraz elementów
  wystroju wystaw, hałaśliwego zachowania się, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia bez specjalnej zgody obsługi zamku i poza miejscami
  do tego wyznaczonymi.
 9. W związku z prowadzonymi na części zabytku pracami budowlanymi i konserwatorskimi należy zwracać uwagę na oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania
  prac i oddzielenia ich od trasy turystycznej. Nie wolno wchodzić na teren prowadzenia prac budowlanych lub tych części obiektu, które są niedostępne dla
  zwiedzających, z odpowiednimi oznaczeniami i zabezpieczeniami ogrodzeniem, barierkami lub kolorową taśmą.
 10. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 11. Uzyskania zgody wymaga: wykonywanie filmów i fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych, prowadzenie działalności gospodarczej (w tym
  akwizycji), organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych i innych.
 12. Osoby przebywające na zamku podczas imprez plenerowych zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu imprezy oraz wykonywania poleceń
  pracowników zamku, organizatora i ochrony.
 13. Podczas organizowanych imprez plenerowych (koncerty, przedstawienia teatralne Itp.) mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
 14. Zwierzęta na terenie zamku obowiązkowo muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
 15. Zamek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie obiektu.
 16. Teren zamku jest objęty systemem wideo – monitoringu.
 17. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu obsługa podejmie odpowiednie działania, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę, upomnieć, a w przypadku
  niepodporządkowania się, wyprosić z terenu zamku, a w razie odmowy – wezwać przedstawiciela policji.